Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Bảo trợ xã hội
 • Bồi thường nhà nước
 • Chứng Thực
 • Đăng ký biện pháp bảo đảm
 • Đất đai
 • Đất đai cấp huyện
 • Đất đai (Trường hợp đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai)
 • Đường bộ
 • Đường thủy nội địa
 • Gia đình
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Giải quyết khiếu nại
 • Giải quyết tố cáo
 • Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao
 • Hòa giải cơ sở
 • Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực
 • Kinh doanh khí
 • Lao động, tiền lương
 • Lâm Nghiêp
 • Lĩnh vực Quản lý công sản
 • Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
 • Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
 • Môi trường
 • Người có công
 • Nông nghiệp
 • phòng chống tham nhũng
 • Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
 • Phòng, chống tệ nạn xã hội
 • Quản lý tài sản nhà nước
 • Quy hoạch xây dựng
 • Tài nguyên nước
 • Thành lập và hoạt động hợp tác xã
 • Thành lập và phát triển doanh nghiệp
 • Thi đua, khen thưởng
 • Thủy sản
 • Thư viện
 • Tiếp công dân
 • Tôn giáo
 • Tổ chức phi chính phủ
 • Tổ chức - Biên chế
 • Văn hoá cơ sở
 • Văn hoá quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động
 • Viễn thông và internet
 • Xây dựng
 • XUẤT BẢN
 • Xử lý đơn thư
 • TÌM THẤY 266 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  3
  063dd - Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  4
  064dd - Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  5
  065dd - Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  6
  7
  Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  8
  9
  10
  Cấp bản sao từ sổ gốc
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích

  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2020
  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2020